گسست و رفت .....

گسست و رفت

بند تمــام خاطره ها را گسست و رفت

بغض تمام حنجره ها را شکست و رفت

ســاحل کنـار پنجره مـا رسـيده بـود

اما به نبض پنجره ها دل نبست و رفت

نزديک ظهر داغ غزل خيز فصل مهر

بر فرش باد سرد زمستان نشست و رفت

انبـوه شـعرهاي دلـم بي جواب مـاند

رسم تمام شاعره ها را شکست و رفت

دنيا خلاصه شد به اتــاقي شـبـيه عشق

ازاين اتاق گرم و صميمانه رست و رفت

قصه ، تمام جاذبه اش فصل آخــر است

حيف از کتاب دل...که چه آرام بست و رفت.

1157321579-Gosasto%20raft.jpg

/ 0 نظر / 4 بازدید