نامه .....

نامه

سلام گل مهربونم ، تو اين چند روز فهميدم نه تنها خيلي واسم عزيزي، بلکه هيچي

نميتونه تو رو از خاطره من ببره…..هيچ چيز.

تو اين چند روز تو خلوتام فهميدم خيلي چيزا رو ياد گرفتم….. اين که اگه آدم تونست

قلبشو پاک کنه و سيقل بده عاشق ميشه اون وقت اين عاشقي ديگه خيلي واسش

قشنگ ميشه ….خيلي… اين عالم خيلي پاکه و هيچي نميتونه خدشه دارش

کنه….هيچي. تو اين عالم ديگه دوري و نزديکي به عشقت فرقي نداره تو همه جوره

باهاش خوشي… براش نگران ميشي همش به يادشي و حتي به يادش اشک

ميريزي …. اشک… آره تو اين عالم اشک ريختن خيلي قشنگه…خيلي...تو اين عالم

هر چيزي تورو به ياده عشقت ميندازه …نميدونم بعد از اين حرفام تو چه فکري ميکني

اينارو بيشتر واسه دله خودم گفتم…هميشه شنيده بودم عشق خودخواهي مياره

ولي تو اين عالم اثري از خود خواهي نديدم…اصلا… مهربونم به نظر من اين دله آدمه

که دنيا رو براش ميسازه يا برعکس خراب ميکنه …… يه چيزه ديگه ام ياد گرفتم اينکه

آدم تو اون عالم ديگه از خواهشهاي دلش خجالت نميکشه… يعني ديگه همه چيز

براش مقدسه… پاکه… و ديگه از اينکه ميگي دوست دارم خجالت نميکشي و بدون

هيچ چشمداشتي ، با تمامه وجودت دوست ميداري….حتي اگه جوابي نشنوي…به

قوله حافظ : عشق ميورزم و اميد که اين فن شريف چون هنرهاي دگر موجب حرمان

نشود.

راهيست راه عشق که هيچش کناره نيست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نيست

من تو اين دنيا يه جاده دارم.. جادم هميشه منتظرههميشه رو به فرداس وسکون

نداره .... من هميشه همسفرشم و به نداش پاسخ ميدم....و تنهاش نميذارم

اگه عاشق شي سختيهارو هم راحت ميتوني تحمل کني…. پيش مياد که بيقرار

ميشي، دلتنگ ميشي، يهويي احساس پرواز ميکني، اشک ميريزي… مينويسي چرتو

پرت به هم ميبافي... خلاصه همه چيش با هم برات شيرينه و پاکه.... پاک .

تو اين عالم ديگه نگاها و حرفا ، خواهشا وسوست نميکنه و هر چيم زياد شه نميتونه

تورو از عشقه واقعيت جدا کنه… و ياده هيچ کس برات جاي گزينه عشقت نميشه….

و يه جورايي از اين جور چيزا فرار ميکني تا با خيالي راحت باشي…

من اين دنيا رو با هيچي عوض نميکنم… و دعا ميکنم هر کسي اين دنياي قشنگو

واسه خودش ساخته هيچ وقت خراب نشه …هيچ وقت.

از اين به بعد عشق واسم مقدسه... ديگه دلم نمياد ازش فرار کنم امتناع کنم... چون

حالا واقعا شناختمش...و به حقيقتش پي بردم....و تو اي عشق پاک من،  تو بودي که

خواسته يا ناخواسته منو بردي تو اين عالم! حالا نميدونم کجايي يا چه حالي داري

ولي مثه هميشه برات دعا ميکنم سلامت باشي و موفق.... و شبات پر ستاره باشه...

/ 1 نظر / 3 بازدید