افسوس .....

افسوس

افسوس من مرده ام

و شب هنوزهم

گويي ادامه ي همان شب بيهوده ست

آيا شما که صورتتان را

در سايه ي نقاب غم انگيز زندگي

مخفي نموده ايد

گاهي به اين حقيقت يأس آور

انديشه مي کنيد

که زنده هاي امروزي

چيزي به جز،

تفاله ي يک زنده نيستند.

اي مرگ از آن لبان خاموشت،يک بوسه جاودانه مي خواهم

تنهايي سيماي آدمي را زيبا و تابناک مي سازد.

آسمان را فراموش کرده ايم،به همين دليل،

کاري جز دريدن يکديگر براي مان باقي نمانده است.

ما به حال خود رها شده ايم.

/ 2 نظر / 4 بازدید
يکا

سلام سلام سعيد عزيز اصلا سراغ ما نميايی آپ هم ميکنی خبر نمیدی که از متن های زيبات استفاده کنيم ولی ما به حال خودرها نشديم فقط اينکه نيروی نفس داره بيداد ميکنه و..... منتظرت هستم به اميد ديدار يار

فاطمه(گل يخ)

مرگ:يه بوس کوچولو به همين راحتی بعضی از زنده ها اينجوری هستند اما نه همهيخ