شب شد .....

 شب شد


 شب شد

خورشيد رفت

آفتابگردان عاشق به دنبال آفتاب آسمان را جست و جو مي کرد

 ناگهان ستاره اي چشمک زد !

آفتابگردان سرش را به زير افکند

گلها خيانت نمي کنن!!!            

/ 1 نظر / 4 بازدید