دعا .....

دعا


1- خدايا !

مي شودماازآدم هايي باشيم که کارهاي خوبشان را مي پذيري  ؟ کساني که

فرشته هايت و پيامبرانت به خاطرکارهاي خوبشان به آنها مژده مي دهند مژده

روزهايي خوب مژده به بار نشستن تلاشها.

 

2- خدايا!

تودرکتابت گفتهتاي درکارهاي خوب باهم مسابقه بدهيدپس به ما کمک کن هميشه

دراين مسابقه شرکت کنيم وکاري کن که برنده شويم .

 

3- خدايا!

کمک کن که اهل کاروتلاش باشيم ماراباخوب کارکردن وبا کارهاي خوب آشناومانوس

کن خوب کارکردن ماراتوبه ثمربرسان وکارهاي خوبمان راتوبه نيکي پذيراباش .

 

4- خدايا!

راه کارکردن وخوب کارکردن رابه رويمان بازکن وزمينه کارهاي خوب رابرايمان فراهم

آور.

 

5- خدايا!

ياري کن کند کارنکنيم و کارهايمان را ناتمام نگذاريم کمک کن که اندوه کندي کارها يا

ناتمام ماندن آنهابه سراغمان نيايد بلکه جانمان را سرشار از شادي تمام کردن کارها

بساز.

6-خدايا!

به ما کمک کن طوري زندگي کنيم که هم ما از کارهاي ناخوشايند همديگر بگذريم هم

توازمابگذري واين دسته از کارهايمان رابه خوبي تبديل کني و هم کارهاي خوبمان را

نگه داري و زيادکني .

7- خدايا!

بعضي ها ديگران رابه  کارهاي خوب دعوت مي کنند و خودرا از ياد مي برندخدايا

کاري کن که ماپيش از همه هميشه خودرابه کارهاي نيک دعوت کنيم .

8- خدايا!

راه درستکاري رانشانمان بده و تاب وتوان مقاومت دربرابر شيطان را به ماببخش تابه

وسوسه هايش براي انجام کارهاي زشت پاسخ ندهيم .

9-خدايا!

تو از کساني ياد کرده اي که درراه تو درراه دوستي توازبهترين بخش حاصل

کاروتلاش خود به ديگران مي بخشد به فاميل و دوست و آشنا وغريبه خدايا تواين

کارآنهارابه دانه اي تشبيه کرده اي دانه اي که از دل خاک مي رويد وچند سنبله مي

دهد که هرسنبله صد دانه دردل دارد خدايا!دانه هاي کوچک کارهاي خوبمان را

درخاک خوبي خودت برويان و تکثير کن .

10-خدايا!

مي دانيم که جز حاصل کارهايمان چيزي براي ما نمي ماند خدايا!قدم هاي کوچکمان

را قوت ببخش وبه کارهاي کوچک وريزمان پاداشهاي بزرگ بده.خدايا!لذت احساس

درست انجام دادن کارهاوبه بارنشستن حاصل تلاشهاوزحمت هارا در هردودنيا به

مابچشان.

/ 2 نظر / 4 بازدید
سپيده

دعاهای خوبی بود.به من سربزن

هنک سگ گاوچران

سلام.چقدر قشنگ نوشته بودی.راستیمن آپم.يه سری بزنی خوشحال ميشم