به که بايد پيوست .....

به که بايد پيوست

به که بايد دل داد؟

به که بايد پيوست؟

و به چشمان که بايد خنديد؟

به نسيم گذرا

به گل اطلسي و ياس سفيد

به کبوتر حرم

يا به مهتاب خدا؟

به که بايد پيوست؟

به عبور گل سرخ

يا به تکرار نگاه

يا صداي نفس چلچله ها

يا به يک برگ خزان ديده سرد؟

به که بايد دل داد؟

به يکي مرد بزرگ

يا به يک کودک شيطان و شرور

يا به يک نغمه ي شاد؟

به که بايد پيوست؟به يکي رود زلال

يا به يک رشته پيچيده کوه

يا به يک کوچ پر از عشق پرستوي قشنگ؟

به که بايد خنديد؟

به نگاه تر يک پروانه

يا به يک شعله ي مستانه ي شمع

يا به يک روشني تار دل ديوانه؟

به که بايد خنديد ؟

به که بايد پيوست؟

/ 0 نظر / 3 بازدید