ببخشيد .....

ببخشيد

ببخشيد

اگه تو مسير جاده خسته کردم لحظه هاتو

آخر جاده رسيد ، خسته نباشي

ببخشيد

اگه آفتابي نبودم توي خاکستري باور و ترديد

بي گناهم ، از ديار خيس بارانم نه از ديار خورشيد

ببخشيد ، ببخشيد ، ببخشيد

/ 1 نظر / 3 بازدید