قلم .....

قلم


به قلم مي گويم :

- اي همزاد 

اي همراه

اي هم سرنوشت

هردومان  حيران بازي هاي دورانهاي زشت 

شعرهايم را نوشتي

دست خوش ، اشک هايم  را کجا خواهي نوشت؟

/ 1 نظر / 3 بازدید