نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٠٤ ‎ق.ظ روز جمعه ٢۸ بهمن ۱۳۸٤

بهتر زندگي كنيم 
 


زندگي يعني تكاپو

زندگي يعني هياهو

زندگي يعني شب نو روز نو انديشه نو

زندگي اموزگار عشق است. چنان زندگي كنيم كه هر كاري از ما سر ميزند

عاشقانه باشد . زيرا تنها چيزي كه در اين دنيا هرز نمي رود عشق است.

عشق متضمن پيروزي‌ است.

تنها عاشق است كه پيروز است، روند عشق بسيار متناقض است.

در اين ميدان اگر مي‌خواهيد پيروز باشيد، بايد هرگز پيروز نباشيد.

عشق هرگز جوياي غلبه نيست، اما همواره غالب است. عشق از آنرو غالب

است كه نمي‌خواهد غلبه كند.

تحميل و غلبه بركسي، خشونت است و دير يا زود مغلوب به فكر شورش

مي‌افتد.

اما وقتي پاي عشق در ميان باشد، طغيان رنگ‌ مي‌بازد .