نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٤:٥٦ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٤

غمگسار

چو خسروان ملاحت به بندگان نازند                     

                                 تو در میانه خداوند گار من باشی

از آن عقیق که خونین دلم زعشوه او                    

                                  اگر کنم گله یی غمگسار من باشی

در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند                  

                                  گرت زدست بر اید نگار من باشی

شبی به کلبه احزان عاشقان آ یی                 

                                  دمی انیس دل سوگوار من باشی

سه بوسه کز دولبت کرده یی وظیفه من

چو خسروان ملاحت به بندگان نازند                     

                                 تو در میانه خداوند گار من باشی

از آن عقیق که خونین دلم زعشوه او                    

                                  اگر کنم گله یی غمگسار من باشی

در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند                  

                                  گرت زدست بر اید نگار من باشی

شبی به کلبه احزان عاشقان آ یی                 

                                  دمی انیس دل سوگوار من باشی

سه بوسه کز دولبت کرده یی وظیفه من