نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٢٠ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٤

 چند چيز

 
دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ .

دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو و خوبي تو در حق ديگران .

چهار چيز را نگه دار : گرسنگيت را سر سفره ديگران، زبانت را در جمع، دلت را

سر نماز و چشمت را در خانه دوست.

 
اگر تنها ترين تنها شوم ، باز هم خدا هست