نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٢٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٥

اجازه هست

اجازه هست عشق تو رو تو کــوچه ها داد بزنـم؟

رو پشت بـــوم خــونــــه ها اســـمتو فريادبزنم؟

اجازه هست مــردم شهر، قــصه مـــا رو بـــدونن؟

اســم منو ، عشق تو رو ، تــــوي کتــــابا بخونن؟

اجــازه هست که قلبمو بــــرات چـراغوني کـــنم؟

پــيش نگـــاه عاشقت، چشمامو قربونيکنـــم؟

اجــازه مي دي تا ابد ســر بذارم رو شــونه هات؟

روزي هزارو صد دفه ، بگــم که مــي ميرم بـــرات؟

اجازه مي دي که بگــم حــرف تـــرانــه هام تويي؟

دليـــــل زنــــده بــــودنم، درد بـــهانه هام تـــويي؟

اجــازه دارم به هــمه بگم کـــه تــــو مـــال مــني؟

سـتارتم ايــنو مــي گه،کــه تو ، تـــو اقبال منــي؟

اجــــازه هست تـــا ته مـــرگ منتظر تو بشــينم ؟

تو رويــاهاي صــورتيم، خودم روبـــا تــو بــبينم ؟

اجازه هست جار بــزنم بگـم چقــد دوست دارم ؟

بگـم مـي خوام بـخاطرت ســر بـه بـيابون بذارم ؟

اجــازه هسـت بــراي تـو از تـه دل ديـوونه شــم ؟

اجازه مي دي که بگم همين روزاي مياي پيشم؟

اجازه هست عکس تو رو ، رو صـورت مــاه بزنم ؟

طـــلسم قــصه هامونو ، با داشــتن تو بشکــنم؟

اجازه مي دي که شبا همش بيام تـو خـواب تو ؟

اون عکسي که باهم داريم جا بدمش تو قاب تو؟

اجازه مي دي قصه هام با عشق تو جون بگيره ؟

چشـماي عاشقم واست روزي هـزار بـار بـميره ؟

اجازه مي دي عشقمو همش بهت نشون بدم ؟

پيش زمين و اسمون واسه تو دس تکــون بـدم ؟

اجـازه مـي دي واسـه تـو قصـر طـلايي بسـازم ؟

بــا يـه صـداي مـخمـلي بـــرات لالايـي بسـازم ؟

اجازه مي دي که فقط تـو دنــيا بــا تــو بــمونـم ؟

هر چي که عــاشقانه بـود به خـاطر تو بخـونم ؟

اجازه هست با بال تو پر بزنيم ، بريم بهشـت ؟

کاش نذاريم برنده شه،تو بازي ما،سرنوشـت ؟

اجـازه هست با افتخـار آهنگ ساز من بشـي ؟

تو فصل سـخت زندگـي باز گل نـاز مـن بشـي؟

اجازه هست پنـاه من گرمـي آغوشـت بشـه ؟

هراسمي جزاسـم خودم،ديگه فراموشت بشه؟

اجـــازه مـي دي پاييــزوپــر از تولــدت کنـــم ؟

بيـــامــو مــاه اذروپيشــکشـي خــودت کــنم ؟

اجازه هست؟بگوکه هست من همشودارم ميگم

بــا تو بــه آسمون مــي رم بـا تـو يه ادم ديـگهم

اجـازه هستيه لحظه هم ديگه ازت جدا نشم؟

گولگـلارو نخـورم، محــو ســتاره ها نشــم ؟

اجازه مي دي که بگم، مـن مال تو، تـو مـال من؟

من از توخواهش مي کنم که زير وعده هات نزن

اجــازه ي تــو دسـت تـو، اجـازه مـن دسـت تو

خنده ي من خنده ي تو ، شکست من شکست تو