نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۳۳ ‎ق.ظ روز جمعه ۱٤ بهمن ۱۳۸٤

شبي از شب ها

در شبي از شب ها خدا را ديدم كه در حال بازرسي پرونده ها بود يكي را بر

داشت و رو به من گفت :

آدم كشتي؟ گفتم تو مرا قاتل كردي.

گفت دزدي كردي؟گفتم تو مرا محتاج كردی

گفت در كوچه نيمه شب با كسي سخن گفتي؟

گفتم تو مرا عاشق كردي پس از اندكي سكوت گفت تو تنها بنده اي هستي

كه حقيقت زندگي را در يافتي.