نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۳:٥٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٥

زخم دل

نمک بر زخم دل شرين تر از خواب سحر گردد

جگر ها خون شود تا يک پسر مثل پدر گردد

پدر درکودکي دست پسر گيرد !به چه اميدي؟

به اميدي که در پيري پسر دست پدر گيرد