نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٤:٠٥ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٤

هفت سين

خانه تميز است.لباسهاي نوبرتن کرده اي وحالا کنارسفره هفت سين

درکناراعضاي خانواده هستي.صداي ملکوتي تلاوت قران به گوش

ميرسد.سفره زيباييست.همه منتظر حلول سال نو. هيجاني تمام

وجوداعضاي خانواده رادربرگرفته

همه جاتميزوخوب است و همه چيز نو.

ولي آيا براستي همه چيز را نوکرده اي؟

آياسراغ ذهنت نيزرفته اي؟

گردو غبارساليان سال را ازگنجينه هاي ذهنت زدوده اي؟

آيا براي روح وروانت نيز رختي نو وپاک دوخته اي؟

حتماً که همينطوراست.

بيا باهم به صندوقخانه دلمان برويم وآن رابراي سال نو گردگيري کنيم واگرآنجا

چيزهائي يافتيم که بدردمان نميخورد چه بهتر که آنها را بدور بياندازيم ومنتظر

ورود افراد واشيائي نوباشيم.براي چيزهاي تازه جابازکنيم.شايد بعضي خاطره

هارادوست داشته باشيم پس آنها را گردگيري کرده سرجايش ميگذاريم ولی

خاطرات بد ممکن است اينده مان را هم آلوده کنند آنها آلوده هستند و بايد دور

بريزيمشان.

دوستان درسال نو کينه وخشم ونفرت رادوربريزيم تا ذهن وروح وقلبمان

رافاسد نکنند وبجاي آن دوستي ومهرومحبت را جايگزين کنيم وگذشته

رارهاکنيم.باشه؟

 
چيدن سفره هفت سين

اين سفره يک سفره خيالي وپوچ وبي معني نيست بلکه نشانه اي ازآنست

که درآغاز سال که روز وسال نو ميشود ما نيز نفس خويش راتهذيب کنيم

وبر آن تزکيه ارج نهيم تا خداوندي که هفت آسمان را آفريده وهفت دريا رازيرآن

نشانيده وبدين وسيله هفت نماد رافراروي ماقرار داده وبه مانشان ميدهدکه

به کدامين وجه  زندگي خويش راسپري کنيم وبا نشستن وبرخاستن

درکناراين سفره اسطوره اي عشق وصفاوپاکي اي را که درآن

وجود دارد در جسم وروح خود منعکس کنيم

اولين سين سنجد

سنجدنماد سنجيده عمل کردن است.سنجد را براين باور بر سفره ميگذارند

که هرکس باخويشتن عهدکند که درآغازسال هرکاري را سنجيده انجام

دهد.سنجد نشانه گرايش به عقل است .احترام به تفکروترويج

وخردمندي.اولين چيزي که خداوند آفريد عقل بود پس عقلانيت را ارج مينهيم و

خردمندي را بزرگ.

دومين سين سيب

دومين سيني که برسفره مينهند سيب است که نماد سلامتي ميباشد.

سومين سين سبزه

سبزه پس ازسنجدوسيب بر سفره گذاشته ميشود که نشانه خرّمی

وشادابي وخوش اخلاقي است.سبزي باخود شادابي  نيکويي وزندگي را

بهمراه مي آورد.

من باخويشتن عهد ميکنم که دراين سال شادو خوش خلق وخوش اخلاق

باشم.

رنگ سبز ارتعاش افکارمارا موزون نگه ميدارد وبه ما آرامش ميدهد

چهارمين سين سمنو

سمنو مظهرصبرومقاومت وعضو عدالت وقدرت است.

پنجمين سين سير

سيربه نشانه دست نگه داشتن ازتجاوزبه سفره هفت سين راه يافته تاپای

راازگليم خويش بيرون ننهيم .سيرنمادمناعت طبع است يعني انسان بايد

همواره باقناعت برجهان بنگرد که انسان قانع ازنفس کريحش برترازانسان قانع

به دارندگي ثروت است.

پس سير که نشانه قناعت ويادآور امتناع ازتجاوزاست رابرسرسفره مينهيم

تاانساني عاقل سالم شاداب قوي وقانع باشيم.سيرچشمي وچشم سيري

ازبزرگترين صفات انسان برتر ميباشد.

ششمين سين سرکه

سرکه نماد پذيرش ناملايمات ونماد رضاوتسليم است.واقف براين نکته

هستيم که زندگي پيوسته توام بارنج ومشقت وزحمت است وهيچ انسان

متعهد و با مسئوليتي نيست که بدون دغدغه بتواند به زندگي ادامه

دهد.خداوندزمين وآسمان  وانسان راآسوده وبي غم نيافريد وسرکه گويای

نکته ايستازتسليم دربرابررخدادهاي ناگوارزندگي.

هفتمين سين سماق

آخرين سين سفره هفت سين سماق است.سماق نمادصبروبردباري وتحمل

ديگران است.صبربه انسان مياموزدکه درگذرزندگي خستگي رابايدخسته

کندوکام رابيابد.

 

پس بيائيد باايمان به چنين ارزشهايي سال نوراآغازکنيم وباگرايش به عقل

وغلبه برترس واضطراب تصميم بگيريم زندگي را ازنوبسازيم....