نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ٢:۱٧ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٦ اسفند ۱۳۸٤

آموخته ام كه


آموخته ام كه: عشق مركب حركت است نه مقصد حركت.  

اموخته ام كه: اين عشق است كه زخمها را شفا مي دهد.نه زمان.

آموخته ام كه : بهترين كلاس درس دنيا كلاسي است كه زير پاي خلاق ترين

فرد‌‌ خالق يكتا) است.

آموخته ام كه: مهم بودن خوب است.ولي خوب خوب بودن از ان مهمتر.

آموخته ام كه: تنها اتفا قا ت كوچك زندگي است كه زندگي را تماشايي می

كند.

آموخته ام كه: خداوند متعال همه چيز را در يك روز نيافريد پس چطورمی

شود كه من همه چيز را در يك روز بدست آورم.

آموخته ام كه: چشم پوشي از حقايق انها را تغيير نمي دهد.

آموخته ام كه: در جست و جوي محبت و خوشبختي زماني براي تلف كردن

وجود ندارد.

آموخته ام كه: اگر در ابتدا موفق نشدم با شيوه اي جديدتر دوباره بكو شم.

آموخته ام كه: موفقيت يك تعريف دارد:(باور داشتن موفقيت ).

آموخته ام كه: تنها كسي كه مرا شاد مي كند.كه مي گويد تو مرا شاد

كردي.

آموخته ام كه: گاهي مهر بان بودن .بسيار مهمتر از درست بودن است.

آموخته ام كه: هرگز نبايد به هديه اي كه از طرف كودكي داده مي شود نه

گفت.

آموخته ام كه: در اغوش داشتن كودكي به خواب رفته. يكي از ارامش بخش

ترين حس هاي دنيا را درون ادمي بيدار ميكند.

آموخته ام كه: زندگي مثل طاقه پارچه است. هر چه به انتهاي ان نزديكتر

مي شوي سريعتر مي گذرد.

آموخته ام كه: بايد شكر گزار باشيم كه خدا هر انچه مي طلبيم را به ما نمی

دهد.

آموخته ام كه: وقتي نوزادي انگشت كوچكتان را در مشت كوچكش می

گيرد.در واقع شما را به اسارت زندگي ميكشد.

آموخته ام كه:هر چه زمان كمتري داشته باشيم كارهاي بيشتري انجام

ميدهيم.

آموخته ام كه:هميشه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمكش

نيستم دعا كنم.

آموخته ام كه: زندگي خدي است ولي ما نياز به دوستي داريم كه لحظه ای

با او از جدي بودن دور باشيم.

آموخته ام كه:تنها چيزي يك شخص مي خواهد.فقط دستي است برای

گرفتن دست او و قلبي براي فهميد نش.

آموخته ام كه: لبخند ارزانترين راهي است كه مي توان با ان نگاه را وسعت

بخشيد.

آموخته ام كه : باد با چراغ خاموش كاري ندارد.

آموخته ام كه: به چيزي كه دل ندارد نبايد دل بست.

آموخته ام كه : خوشبختي جستن ان است نه پيدا كردن ان.