نويسنده : سعید علیزاده پروین ; ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٤

جملات قصار

No one can go back and make a brand new start. Anyone can start

from nowand make a brand new endin


هيچ کس نمي تواند به عقب برگردد و از نو شروع کند ، اما همه مي تواند از

همين حالا شروع کنند وپايان تازه اي بسازند.

-------------------------------------------------------------------------------
 
God didn't promise days without pain, laughter, without sorrow, sun

without rain, but He did promise strength for the day, comfort fo

 .the tears, and light for the way

 
خدا روز بدون رنج، بدون خنده، بدون اندوه، وآفتاب بدون باران وعده نداده است.

اما او توان پايداري در آن روزها ، و وعده تسلی پس از اشک و چراغ راه را داده

است.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Disappointments are like roud bomps, they slow you down a bit but

 you enjoy the smooth roud afterwards. Don't stay on the bumps too

long. Move on

مشکلات مانند دست اندازهاي جاده اند. کمي از سرعتتان کم مي کنند، اما از

جاده صاف بعد از آن لذت خواهيد برد. زياد روي دست اندازها توقف نکنيد. به

خرکتتان ادامه دهيد.
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------


When you feel down because you  didn't get what you want, just sit

 tight and be happy , because GOD has thought of something better

 to give you


وقتي ناراحتيد از اينکه به چيزي که مي خواستيد نرسيديد، محکم بنشينيد و

خوشحال باشيد ، زيرا خداوند در فکر چيز بهتري براي شماست.

-------------------------------------------------------------------------------
  When something happens to you, good or bad, consider what it

means. There's a purpose to life's events, to teach you how to laugh

more or not to cry too hard


 
وقتي اتفاقي برايتان مي افتد چه خوب و چه بد، به معنايش فکر کنيد. در

پشت اتفاقات زندگي منظوري نهفته است، که به شما ياد مي دهد  چطور

بيشتر بخنديد و سخت گريه نکنيد.
 

---------------------------------------------------------------------------------------------
 
You can't make someone love you. All you can do is being someone

who can be loved


 
شما نمي توانيد کسي را وادار کنيد که دوستتان بدارد. اما مي توانيد به

کسي تبديل شويد که دوستش مي دارند.

-------------------------------------------------------------------------------
 
It's better to lose you'r pride to the one you love,than to lose the

one you love because of pride


 
بهتر است غرورتان را به خاطر کسي که دوستش  داريد از دست بدهيد، تا

اينکه او را به خاطر غرورتان از دست بدهيد.

-------------------------------------------------------------------------------
 We spend too much time looking for the right person to love or

finding fault with those we already love. When instead we should be

 spending the time to love


 
ما زمان زيادي صرف مي کنيم تا کسي را به خاطر دوست داشتن پيدا کنيم يا

خطاي کساني را که دوست داريم بگيريم. اما چه خوب مي شد اگر اين زمان

را براي بيشتر محبت کردن صرف مي کرديم.

-------------------------------------------------------------------------------
 
Never abanden an old friend. You will never find one who can take

his place. Friendship is like wine, it gets  better as it grows older


 
هرگز يک دوست قديمي را ترک نکنيد. جانشيني براي او پيدا نخواهيد کرد.

دوستي مانند شراب است. هر چه کهنه تر، بهتر.